కర్నూల్ ఆకాశవాణి లో ప్రసారమైన కార్యక్రమాలు

వీరు డిగ్రీ చదువుకునే రోజుల్లో కర్నూల్ ఆకాశవాణి లో ప్రసారమైన కార్యక్రమాల వివరాలు.
  • 1. ఘంటసాల జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక కార్యక్రమం 2010 డిసెంబర్ 4.
  • 2. వేటూరి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక కార్యక్రమం 2011 జనవరి 29.
  • 3. కే.జే. యేసుదాస్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక కార్యక్రమం 2011 జనవరి 10.
  • 4. స్నేహం మాటలు పాటలతో కూర్చిన కార్యక్రమం 19-02-2010.
  • 5. వేణువు మాటలు పాటలతో కూర్చిన కార్యక్రమం 14 మే 2010.
  • 6. పువ్వు మాటలు పాటలతో కూర్చిన కార్యక్రమం 17 సెప్టెంబర్ 2010]].
  • 7. నవ్వు మాటలు పాటలతో కూర్చిన కార్యక్రమం 21 మే 2011.
వంటి వాటిపై మీమాట మాపాట శీర్షికలో మాటలు పాటలతో కూర్చిన కార్యక్రమాలు ఆకాశవాణి కర్నూల్ కేంద్రం లో రాత్రి 9.30 నుంచి 10.00 వరకు ప్రసారమయ్యేవి.

No comments:

Post a Comment